Tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của các bếp ăn tập thể trường học tại Cần Thơ năm 2022 và một số yếu tố ảnh hưởng

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Anh Thư Trung tâm y tế quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
  • Hồ Đắc Thoàn Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định; Khoa Y Dược, Trường Đại học Trà Vinh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1437

Từ khóa:

An toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể, tuân thủ quy định

Tóm tắt

Nghiên cứu ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính thực hiện trên toàn bộ 207 bếp ăn tập thể, 207 bếp trưởng, phỏng vấn sâu chủ đích 10 cán bộ quản lý và 12 người bếp trưởng tại trường học 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng thành phố Cần Thơ năm 2022 nhằm mô tả sự tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (ATTP) của bếp ăn tập thể trường học và một số yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy tỷ lệ bếp ăn tuân thủ quy định ATTP là 56,5%, trong đó điều kiện về cơ sở vật chất đạt 72,0%, về trang thiết bị, dụng cụ đạt 61,8%, kiến thức và thực hành về ATTP của người bếp trưởng đạt lần lượt là 66,7% và 64,7%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy định ATTP gồm: Tần suất kiểm tra, giám sát (OR = 2,7; CI 95%: 1,46 - 4,94) trình độ học vấn (OR = 2,8; CI 95%: 1,55 - 5,05); thâm niên làm việc (OR = 2,2; CI 95%: 1,22 - 4,08); đào tạo về chế biến (OR = 2,6; CI 95%: 1,44 - 4,53); tiếp cận các nguồn thông tin về ATTP (OR = 2,5; CI 95%: 1,27 - 4,86); kiến thức (OR = 5,2; CI 95%: 2,79 - 9,79) và thực hành (OR = 1,9; CI 95%: 1,05 - 3,33) của bếp trưởng về ATTP.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thư, N. T. A. ., & Thoàn, H. Đắc . (2024). Tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của các bếp ăn tập thể trường học tại Cần Thơ năm 2022 và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 346–354. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1437