Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về HIV và sự chấp nhận vắc xin HIV phase III của người dân thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, năm 2021

Các tác giả

  • Trần Thị Thanh Trúc Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai
  • Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1418

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, HIV, vắc xin HIV phase III

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 384 người dân thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông từ tháng 01/2021 đến 02/2021; số liệu thu thập bằng cách phát phiếu, phỏng vấn trên bảng câu hỏi khảo sát. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa HIV, sự chấp nhận vắc xin HIV phase III và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận vắc xin HIV. Kết quả cho thấy người dân có kiến thức đúng, thái độ và thực hành tốt lần lượt 33,1%, 97,1% và 99,5%. Người dân biết các thông tin về HIV, phòng ngừa HIV chủ yếu từ báo, tạp chí (75%), ti vi (67,7%), mạng xã hội (65,9%) và qua nhân viên y tế (60,4%). 100% người dân xem việc sử dụng vắc xin phòng chống HIV là cần thiết và giá vắc xin có ảnh hưởng đến sự chấp nhận của họ. Có sự tương quan giữa kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa HIV (p < 0,05). Người dân chấp nhận vắc xin HIV phase III ở mức cao và có sự tương quan giữa sự chấp nhận vắc xin HIV phase III với kiến thức, thái độ, thực hành. Vì vậy, cần tăng cường nhận thức và truyền thông giáo dục sức khỏe về HIV bằng nhiều kênh thông tin: Tạp chí, sách, tivi, mạng xã hội và nhân viên y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Trúc, T. T. T. ., & Tuyền, N. T. T. . (2024). Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về HIV và sự chấp nhận vắc xin HIV phase III của người dân thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 192–200. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1418