Đánh giá một số chỉ số trong hoạt động y tế dự phòng tại tỉnh Thái Bình năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thơm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
  • Đỗ Xuân Cấp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
  • Lê Thị Hồng Nhung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
  • Phạm Thị Vân Anh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
  • Lê Xuân Quảng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
  • Phạm Thị Tấm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1414

Từ khóa:

Chỉ số cơ bản, y tế dự phòng, tỉnh Thái Bình

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 1530 hộ gia đình của 30 xã/phường/thị trấn nhằm đánh giá một số chỉ trong hoạt động y tế dự phòng của tỉnh Thái Bình năm 2022. Tại mỗi hộ gia đình tiến hành phỏng vấn 1530 người dân trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và thực hiện cân đo 1530 trẻ em dưới 5 tuổi. Kết quả cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là 3,51%. Tỷ lệ nhiễm giun là 6,1%; tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp là 28,9%; nguy cơ mắc đái tháo đường là 27,6%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi thể nhẹ cân là 10,3%; thấp còi 19,4%; gầy còm 6,6% và tỷ lệ thừa cân 5,8%; béo phì 2,4%. Hộ gia đình đang sử dụng nhà tiêu tự hoại đạt 99,6%. Nguồn nước các hộ gia đình đang sử dụng là 95,1% nước máy. Tỷ lệ đạt kiến thức cơ bản của người dân trưởng thành về các lĩnh vực sức khoẻ chưa cao, dưới 65%. Với kết quả nghiên cứu trên là cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch hoạt động y tế dự phòng với các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thơm, N. V. ., Cấp, Đỗ X. ., Nhung, L. T. H. ., Anh, P. T. V. ., Quảng, L. X. ., & Tấm, P. T. . (2024). Đánh giá một số chỉ số trong hoạt động y tế dự phòng tại tỉnh Thái Bình năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 155–164. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1414

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.