Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Lương Tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Chí Thanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Chí Trung Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Công Hiếu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh
  • Hồ Thị Tú Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Hữu Thanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/403

Từ khóa:

Sốt xuất huyết Dengue, muỗi Aedes, nhiệt độ, độ ẩm lượng mưa

Tóm tắt

Đây là nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại 13 xã/phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 9/2019 đến 8/2020 nhằm mô tả mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và các yếu tố khí hậu. Nghiên cứu thu thập các dữ liệu về thời tiết từ trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, đồng thời thu thập muỗi, lăng quăng bọ gậy hàng tháng từ 13 xã/phường thuộc 13 huyện/thị xã/thành phố trên toàn tỉnh. Có tổng số 7.800 mẫu véc tơ đã được thu thập để phân tích trong nghiên cứu này. Phân tích hệ số tương quan cho thấy có mối tương quan chặt chẽ có ý nghĩa thống kê giữa nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình hàng tháng với chỉ số mật độ muỗi Aedes (Cả 2 loại Aedes aegypti và Aedes albopictus) (p < 0,05) truyền bệnh SXHD. Việc truyền thông nguy cơ cần chú ý đến dự báo về sự thay đổi các yếu tố khí hậu như lượng mưa, độ ẩm, nhiệt độ để có kế hoạch phòng ngừa sự phát triển của vec tơ truyền bệnh SXHD.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Tâm, N. L. ., Thanh, N. C. ., Trung, N. C. ., Hiếu, N. C. ., Tú, H. T. ., & Thanh, N. H. . (2021). Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 90–97. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/403

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc