Nhận thức và hành vi sử dụng, thải bỏ pin đã qua sử dụng của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Phạm Mai Thi Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
  • Nguyễn Xuân Hương Trường Đại học Phan Châu Trinh, Quảng Nam

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1446

Từ khóa:

Sinh viên, pin, nhận thức, thải bỏ pin, thu gom pin, Đà Nẵng

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển của các thiết bị điện tử, nhu cầu sử dụng pin trên thế giới càng ngày càng cao, số lượng pin thải ra khổng lồ; tuy nhiên việc thu gom và xử lý pin đã qua sử dụng còn nhiều vấn đề, là hiểm họa gây ô nhiễm môi trường và đe dọa sức khỏe con người. Tại Việt Nam, những nghiên cứu về sử dụng và thải bỏ pin còn rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mô tả nhận thức và hành vi sử dụng, thải bỏ pin đã qua sử dụng của sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật Y - Dược Đà Nẵng. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 337 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đối tượng nghiên cứu có nhận thức đúng về sử dụng pin chiếm tỷ lệ cao (69%), nhưng nhận thức đúng về thải bỏ pin lại thấp (28%). Có tới 64% đối tượng nghiên cứu vứt pin đã sử dụng vào thùng rác sinh hoạt, chỉ có 11% sinh viên đem pin đã sử dụng đến các điểm thu gom pin. Nguyên nhân chính khiến sinh viên không đem pin đến điểm thu hồi là do không biết các điểm thu hồi. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giảm thiểu sử dụng pin, đặc biệt là loại pin sử dụng một lần và tăng cường thải bỏ pin đúng cách cho sinh viên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Thi, N. P. M. ., & Hương, N. X. . (2024). Nhận thức và hành vi sử dụng, thải bỏ pin đã qua sử dụng của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 422–428. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1446