1.
Thiều NQ, Tình NL, Thanh HTP, Thủy N Đức, Sơn Đỗ T, Dũng Đỗ T, Đề NV. Tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống ở học sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021. TC YHDP [Internet]. 16 Tháng Năm 2023 [cited 24 Tháng Sáu 2024];33(1):148-54. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/951