1.
Hà NT, Anh NQ, Nga NT, Nga LL, Thạch T Đức, Shochet I, Wurf A, Orr J, Fisher J, Stocker R, Hương NT. Chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp sức khỏe tâm thần vị thành niên trong trường học tại Việt Nam (RAP-V): Kết quả ban đầu từ phân tích xác định. TC YHDP [Internet]. 26 Tháng Tư 2022 [cited 1 Tháng Mười 2023];32(2):139-47. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/597