1.
Châu TT, Vân NTH, Hoa PTT, Hoa VT, Chiến VC, Thủy TTT. Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020. TC YHDP [Internet]. 22 Tháng Chạp 2021 [cited 24 Tháng Sáu 2024];31(9 Phụ bản):220-5. Available at: https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/457