Thiều, Nguyễn Quang, Nguyễn Lương Tình, Hoàng Thị Phương Thanh, Nguyễn Đức Thủy, Đỗ Thái Sơn, Đỗ Trung Dũng, và Nguyễn Văn Đề. “Tỷ lệ nhiễm Giun truyền Qua đất Và một số yếu tố Liên Quan đến thực hành phòng chống ở học Sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021”. Tạp chí Y học Dự phòng 33, no. 1 (Tháng Năm 16, 2023): 148–154. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/951.