Cường, Nguyễn Đức, Trần Như Dương, Vũ Phong Túc, và Đỗ Quốc Tiệp. “Tỷ lệ nhiễm Vi Rút Viêm Gan B Và một số yếu tố Liên Quan ở người trưởng thành từ 20 – 60 tuổi tại Quảng Bình năm 2018”. Tạp chí Y học Dự phòng 33, no. 1 (Tháng Năm 16, 2023): 129–137. Truy cập Tháng Năm 30, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/949.