Thanh Bình, Nguyễn, Đỗ Ngọc Uyên, Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Thị Thắm, và Hoàng Thị Giang. “Một số yếu tố Liên Quan đến Tiêm chủng của Trẻ dưới 1 tuổi tại Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 1 (Tháng Giêng 12, 2021): 25–33. Truy cập Tháng Mười 16, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/9.