Châu, Trần Tô, Ngô Thị Hải Vân, Phạm Thị Thúy Hoa, Võ Thị Hoa, Viên Chinh Chiến, và Trần Thị Thu Thủy. “Thực trạng tiếng ồn Và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 Nhà máy thuộc Công Ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020”. Tạp chí Y học Dự phòng 31, no. 9 Phụ bản (Tháng Chạp 22, 2021): 220–225. Truy cập Tháng Sáu 24, 2024. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/457.