Tùng, Phạm Khánh, Phạm Hồng Quỳnh Anh, Đỗ Phương Loan, Đặng Tuấn Đạt, Bùi Minh Trang, Nguyễn Vĩnh Đông, và Phan Thị Ngà. “Một số đặc điểm phân tử của Vi Rút Viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của Khu vực Tây Nguyên, 2005-2018”. Tạp chí Y học Dự phòng 30, no. 1 (Tháng Năm 1, 2021): 17–26. Truy cập Tháng Sáu 16, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/293.