Phương, Tuấn Thị Mai, Nguyễn Thị Lương Hạnh, Trần Thị Thu Trang, và Trương Tuyết Mai. “Cải thiện tâm vận động của Trẻ 4 - 6 tuổi Sau 6 tháng bổ Sung sản phẩm giàu Dinh dưỡng tại Bắc Giang”. Tạp chí Y học Dự phòng 30, no. 8 (Tháng Chạp 30, 2020): 9–18. Truy cập Tháng Tư 10, 2021. https://vjpm.vn/index.php/vjpm/article/view/o2200809.