Giang, H. T. ., P. S. . Lâm, D. T. . Hương, N. T. . Thắm, và Đào V. . Tùng. “Tỉ lệ điều trị Thay Thế chất dạng thuốc phiện bằng Methadone liều Cao Và một số yếu tố Liên Quan tại Thành phố Hải Phòng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1 Phụ bản, Tháng Sáu 2023, tr 22, doi:10.51403/0868-2836/2023/989.