Thắng, V. Q. ., H. T. H. . Anh, N. M. . Ngọc, N. T. . Thắm, và N. T. T. . Linh. “Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của Sinh Viên Y đa Khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1 Phụ bản, Tháng Sáu 2023, tr 18, doi:10.51403/0868-2836/2023/985.