Liên, N. T. H. ., Đặng H. Q. . Thịnh, L. T. K. Ánh, L. N. T. . Khanh, L. H. . Linh, V. T. T. . Trang, L. T. U. . Nhi, N. Q. . Đạt, T. T. D. . Hằng, và V. M. . Tuấn. “Nghiên cứu triển Khai chăm sóc giảm Nhẹ Cho bệnh nhân Ung Thư tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện thành phố Thủ Đức”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1, Tháng Năm 2023, tr 167-80, doi:10.51403/0868-2836/2023/953.