Thiều, N. Q. ., N. L. . Tình, H. T. P. . Thanh, N. Đức . Thủy, Đỗ T. . Sơn, Đỗ T. . Dũng, và N. V. . Đề. “Tỷ lệ nhiễm Giun truyền Qua đất Và một số yếu tố Liên Quan đến thực hành phòng chống ở học Sinh tiểu học tại huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang, năm 2021”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1, Tháng Năm 2023, tr 148-54, doi:10.51403/0868-2836/2023/951.