Cường, N. Đức ., T. N. . Dương, V. P. . Túc, và Đỗ Q. . Tiệp. “Tỷ lệ nhiễm Vi Rút Viêm Gan B Và một số yếu tố Liên Quan ở người trưởng thành từ 20 – 60 tuổi tại Quảng Bình năm 2018”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1, Tháng Năm 2023, tr 129-37, doi:10.51403/0868-2836/2023/949.