Vân, H. T. C. ., T. H. M. . Liên, B. T. . Thúy, V. K. . Duy, V. S. . Nam, và L. A. . Tuấn. “Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng Tư vấn của cán bộ trạm Y Tế Xã nhằm tăng Khả năng sử dụng dịch vụ Liên Quan đến HIV Và Ma Túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 1, Tháng Năm 2023, tr 86-93, doi:10.51403/0868-2836/2023/944.