Vân, H. T. C. ., B. T. . Thúy, T. H. M. . Liên, V. S. . Nam, và L. A. . Tuấn. “Hiệu Quả Can thiệp nâng Cao kỹ năng của cán bộ Y Tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone Và ARV ở người sử dụng Ma Túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 8, Tháng Hai 2023, tr 52-60, doi:10.51403/0868-2836/2022/868.