Dược, V. T. ., T. V. . Phong, P. T. . Anh, N. T. M. . Anh, V. S. . Nam, và T. N. . Dương. “Ổ bọ gậy nguồn loài muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại một số điểm Sinh thái khác Nhau Trên địa bàn Hà Nội năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 2 Phụ bản, Tháng Năm 2022, tr 99-106, doi:10.51403/0868-2836/2022/614.