Chiến, V. C. ., P. N. . Thanh, N. L. M. . Hùng, L. T. T. . Trang, và V. S. . Nam. “Thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Khu vực Tây Nguyên, Giai đoạn 2000 - 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 2 Phụ bản, Tháng Năm 2022, tr 46-52, doi:10.51403/0868-2836/2022/607.