Hà, N. T. ., N. Q. . Anh, N. T. . Nga, L. L. . Nga, T. Đức . Thạch, I. . Shochet, A. . Wurf, J. . Orr, J. . Fisher, R. . Stocker, và N. T. . Hương. “Chi Phí – hiệu Quả của chương trình Can thiệp sức khỏe tâm thần vị thành Niên Trong trường học tại Việt Nam (RAP-V): Kết Quả Ban đầu từ phân tích xác định”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 2, Tháng Tư 2022, tr 139-47, doi:10.51403/0868-2836/2022/597.