Lê, H. T. H. ., V. T. . Thơm, N. T. . Thắm, N. Q. . Hùng, N. K. . Hưng, và C. M. . Đức. “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức Khoẻ Sinh sản của học Sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 1, Tháng Giêng 2021, tr 256-64, doi:10.51403/0868-2836/2021/59.