Hiền, P. T. ., N. T. . Thành, T. Q. . Huy, Đỗ Q. . Tuyển, và T. V. . Dũng. “Phân tích Chi Phí bảo hiểm Y Tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang Trong Ba năm, 2018 đến 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 2, Tháng Tư 2022, tr 67-74, doi:10.51403/0868-2836/2022/586.