Dung, B. T. T. ., Đoàn H. . Thiển, T. T. T. . Huyền, và V. T. T. . Hường. “Mối Liên Quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA Và kiểu Gen của Vi Rút Viêm Gan B Trên người bệnh Viêm Gan B ở Việt Nam”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 32, số p.h 2, Tháng Tư 2022, tr 32-39, doi:10.51403/0868-2836/2022/582.