Châu, T. T. ., N. T. H. . Vân, P. T. T. . Hoa, V. T. . Hoa, V. C. . Chiến, và T. T. T. Thủy. “Thực trạng tiếng ồn Và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 Nhà máy thuộc Công Ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 9 Phụ bản, Tháng Chạp 2021, tr 220-5, doi:10.51403/0868-2836/2021/457.