Thương, N. T. M. ., H. T. . Thảo, N. T. M. . Trâm, H. Ánh . Linh, . Đặng T. T. . Thủy, N. V. . Tình, . Đặng T. A. . Thư, và N. T. D. . Hường. “Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần Và một số yếu tố Liên Quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 31, số p.h 6, Tháng Bảy 2021, tr 105-13, doi:10.51403/0868-2836/2021/381.