Tùng, P. K. ., P. H. Q. . Anh, Đỗ P. . Loan, Đặng T. . Đạt, B. M. . Trang, N. V. . Đông, và P. T. . Ngà. “Một số đặc điểm phân tử của Vi Rút Viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của Khu vực Tây Nguyên, 2005-2018”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 30, số p.h 1, Tháng Năm 2021, tr 17-26, doi:10.51403/0868-2836/2020/293.