Thảo, H. T. T. ., . N. C. T. . Dũng, N. D. . Sơn, N. T. T. . Trầm, T. H. . Toàn, Đàm V. . Hào, và H. V. . Hoàng. “Đánh Giá năng lực xét nghiệm chẩn đoán Ký Sinh trùng sốt rét bằng kính hiển Vi của cán bộ Y Tế tại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, năm 2021”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 6 Phụ bản, Tháng Giêng 2024, tr 382-9, doi:10.51403/0868-2836/2023/1441.