Anh, N. T. M. ., B. Q. . Dũng, H. T. M. . Giang, N. H. . Liêm, P. T. H. . Oanh, và N. P. V. . Anh. “Tình trạng Quá tải tâm Lý của nhân Viên Y Tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng Trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 Và một số yếu tố Liên Quan”. Tạp Chí Y học Dự phòng, vol 33, số p.h 6 Phụ bản, Tháng Giêng 2024, tr 233-40, doi:10.51403/0868-2836/2023/1423.