[1]
V. Q. . Thắng, H. T. H. . Anh, N. M. . Ngọc, N. T. . Thắm, và N. T. T. . Linh, “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022”, TC YHDP, vol 33, số p.h 1 Phụ bản, tr 18, tháng 6 2023.