[1]
L. T. H. . Nhung, N. T. T. . Thái, H. . Anh, và T. T. K. . Hạnh, “Khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020 - 2021”, TC YHDP, vol 33, số p.h 1, tr 102–110, tháng 5 2023.