[1]
H. T. C. . Vân, T. H. M. . Liên, B. T. . Thúy, V. K. . Duy, V. S. . Nam, và L. A. . Tuấn, “Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019”, TC YHDP, vol 33, số p.h 1, tr 86–93, tháng 5 2023.