[1]
N. Thanh Bình, Đỗ Ngọc Uyên, N. Q. Chính, N. T. Thắm, và H. T. . Giang, “Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019”, TC YHDP, vol 31, số p.h 1, tr 25–33, tháng 1 2021.