[1]
H. T. C. . Vân, B. T. . Thúy, T. H. M. . Liên, V. S. . Nam, và L. A. . Tuấn, “Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng của cán bộ y tế nhằm tăng tỷ lệ sử dụng các dịch vụ điều trị Methadone và ARV ở người sử dụng ma túy nhiễm HIV ở 4 tỉnh miền Bắc năm 2018 – 2019”, TC YHDP, vol 32, số p.h 8, tr 52–60, tháng 2 2023.