[1]
P. V. . Quang, T. T. . Dương, V. V. . Hưng, và N. V. . Dũng, “Đánh giá hiệu quả phòng chống muỗi Anopheles dirus (véc tơ truyền bệnh sốt rét) của lưới tẩm hóa chất Zerofly® tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, 2021”, TC YHDP, vol 32, số p.h 6, tr 29–36, tháng 10 2022.