[1]
V. C. . Chiến, P. N. . Thanh, N. L. M. . Hùng, L. T. T. . Trang, và V. S. . Nam, “Thực trạng bệnh sốt xuất huyết dengue tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2000 - 2020”, TC YHDP, vol 32, số p.h 2 Phụ bản, tr 46–52, tháng 5 2022.