[1]
H. T. H. . Lê, V. T. . Thơm, N. T. . Thắm, N. Q. . Hùng, N. K. . Hưng, và C. M. . Đức, “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019”, TC YHDP, vol 31, số p.h 1, tr 256–264, tháng 1 2021.