[1]
P. T. . Hiền, N. T. . Thành, T. Q. . Huy, Đỗ Q. . Tuyển, và T. V. . Dũng, “Phân tích chi phí bảo hiểm y tế tại bệnh viện tỉnh Kiên Giang trong ba năm, 2018 đến 2020”, TC YHDP, vol 32, số p.h 2, tr 67–74, tháng 4 2022.