[1]
T. T. . Châu, N. T. H. . Vân, P. T. T. . Hoa, V. T. . Hoa, V. C. . Chiến, và T. T. T. Thủy, “Thực trạng tiếng ồn và giảm thính lực nghề nghiệp tại 3 nhà máy thuộc Công ty thủy điện Ialy tỉnh Gia Lai, năm 2020”, TC YHDP, vol 31, số p.h 9 Phụ bản, tr 220–225, tháng 12 2021.