[1]
N. T. M. . Thương, “Thực trạng sử dụng đồ nhựa dùng một lần và một số yếu tố liên quan ở người dân Thành phố Huế năm 2020”, TC YHDP, vol 31, số p.h 6, tr 105–113, tháng 7 2021.