[1]
N. T. T. . Hiếu, N. V. . Hùng, P. V. . Hán, và N. T. . Thắm, “Hiệu quả can thiệp hỗ trợ trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trong quản lý tăng huyết áp năm 2016 - 2018”, TC YHDP, vol 31, số p.h 5, tr 92–98, tháng 6 2021.