[1]
N. T. T. . Hằng, P. T. T. . Linh, N. T. H. . Nhi, L. Đức . Huy, N. T. P. . Thảo, và . Đoàn P. . Thuộc, “Hành vi nguy cơ bệnh không lây nhiễm và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 25 đến 84 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”, TC YHDP, vol 31, số p.h 3, tr 18–27, tháng 6 2021.