[1]
P. K. . Tùng, “Một số đặc điểm phân tử của vi rút viêm não Nhật Bản phân lập được từ muỗi Culex ở một số tỉnh của khu vực Tây Nguyên, 2005-2018”, TC YHDP, vol 30, số p.h 1, tr 17–26, tháng 5 2021.