[1]
N. T. M. . Anh, B. Q. . Dũng, H. T. M. . Giang, N. H. . Liêm, P. T. H. . Oanh, và N. P. V. . Anh, “Tình trạng quá tải tâm lý của nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng trong bối cảnh mới của đại dịch COVID-19 năm 2022 và một số yếu tố liên quan”, TC YHDP, vol 33, số p.h 6 Phụ bản, tr 233–240, tháng 1 2024.