[1]
C. B. . Hà, L. H. . Chương, P. P. Lan, và Đinh Q. . Hưng, “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung tái diễn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2018 - 2019”, TC YHDP, vol 30, số p.h 10, tr 172–179, tháng 4 2021.