Thắng, V. Q. ., Anh, H. T. H. ., Ngọc, N. M. ., Thắm, N. T. . và Linh, N. T. T. . (2023) “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022”, Tạp chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), tr 18. doi: 10.51403/0868-2836/2023/985.