Vân, H. T. C. ., Liên, T. H. M. ., Thúy, B. T. ., Duy, V. K. ., Nam, V. S. . và Tuấn, L. A. . (2023) “Hiệu quả can thiệp nâng cao kỹ năng tư vấn của cán bộ trạm y tế xã nhằm tăng khả năng sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV và ma túy ở 4 tỉnh miền Bắc, 2018 - 2019”, Tạp chí Y học Dự phòng, 33(1), tr 86–93. doi: 10.51403/0868-2836/2023/944.